PRIVACYVERKLARING
VVE L’AMBASSADEUR

Met ingang van 1 mei 2019 geldt de nieuwe Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo, gevestigd aan Business Park 108 6181 MA Elsloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.lambassadeur.eu
Business Park Stein 108
6181 MA Elsloo
Tel: +31 46-4268410
receptie@lambassadeur.eu

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de huurdersgegevens en persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • KVK nummer
 • banknummer
 • gegevens van de kantoorruimte
 • huurovereenkomsten
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@lambassadeur.eu , dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onderstaand geven wij aan voor welke doeleinden en met welke grondslag VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo uw persoonsgegevens verwerkt.

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U te informeren bij calamiteiten, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Registratie toegangsdruppel
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo) tussen zit.

 1. Computerprogramma’s of systemen

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Microsoft Windows– Besturingssysteem computers – https://privacy.microsoft.com/nl-nl
Microsoft Office – bewerken en lezen van documenten- https://privacy.microsoft.com/nl-nl
Exact online – Boekhouding – https://www.exact.com/nl/exact-online/privacy-statement/

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle persoonsgegevens zijn enkel te benaderen door de werknemers, in dienst bij VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo, die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo. Werknemers van VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo hebben vanuit hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht.

Zowel voor het inloggen op alle devices als ook het inloggen op alle softwareprogramma’s is een wachtwoord benodigd. Hierdoor achten wij de toegang tot de gegevens voldoende beveiligd.

Zoals te zien via www.internet.nl is onze domeinnaam 100% beveiligd. En hebben wij alle in onze mogelijkheid liggende maatregelen genomen om onze mailserver te beveiligen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via receptie@lambassadeur.eu .

7. Delen van persoonsgegevens met derden

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo deelt uw persoonsgegevens met enkele derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor de uitvoering van onze taak. Echter na uw verzoek tot verwijdering, of wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens per direct verwijderd en geldt er geen bewaartermijn.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar receptie@lambassadeur.eu . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

11. Klacht indienen

VVE gebouw Business Park 108 te Elsloo wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIE VERKLARING VVE L’AMBASSADEUR

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoons- en gebruiksgegevens die plaatsvinden via de website www.lambassadeur.eu.

Op voornoemde website wordt de dienstverlening van Vereniging van Eigenaars gebouw Business Park 108 te Elsloo aangeboden en vindt u actueel nieuws. Vereniging van Eigenaars gebouw Business Park 108 is statutair gevestigd te Elsloo gemeente Stein en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 50173774 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “L’Ambassadeur” en worden de genoemde website aangeduid als “onze website”.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Graag lichten wij toe wat dit voor u betekent.
Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Ook is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat in het geheel geen cookies meer op uw computer worden geplaatst.
Als u vragen heeft over deze cookieverklaring dan kunt u een mail sturen naar receptie@lambassadeur.eu

Functionele cookies

L’Ambassadeur gebruikt o.a. cookies om de Website goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Zo plaatst L’Ambassadeur bijvoorbeeld een cookie die opslaat welke lettergrootte u gebruikt en cookies die ervoor zorgt dat u ingelogd blijft (indien aangevinkt). U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Social media

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, LinkedIn, Twitter etc. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn.L’Ambassadeur heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, kan worden overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken, waarvan informatie wordt overgebracht naar de Verenigde Staten, stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactpagina van L’Ambassadeur. Om misbruik te voorkomen kan L’Ambassadeur u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meestal kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookieverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 6 juni 2018.